Recykling baterii i akumulatorów - stage
Recykling baterii i akumulatorów - stage
Recykling baterii i akumulatorów - stage
Recykling baterii i akumulatorów - stage

Recykling baterii i akumulatorów.

Recykling baterii i akumulatorów.

Żyjemy coraz szybciej – wraz ze zmianą stylu naszego życia, zmienia się również nasze otoczenie. Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez współczesnych zdobyczy techniki. Trzeba mieć jednak świadomość zagrożeń, jakie dla środowiska naturalnego niesie rozwój cywilizacyjny. Kluczowe staje się, z punktu widzenia ekologii, zagospodarowywanie odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne unieszkodliwianie. Marka Volkswagen nie tylko wspiera tę ideę, ale podejmuje także wysiłki skierowane w stronę ochrony środowiska naturalnego.

Bądźmy świadomi!

W dobie powszechnego stosowania wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niezwykle istotne staje się uświadomienie sobie, jak ważna jest właściwa gospodarka odpadami. Wyrzucanie sprzętu elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów staje się dziś problemem, którego nie wolno ignorować. Tak zwane "elektro-śmieci" to wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który chcemy wymienić na nowy, lub który posiada usterkę, niedającą się naprawić. To również baterie lub akumulatory, które chcemy wymienić na nowe.

"Elektro-śmieci" nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego, czy przedsiębiorstwa - grozi to karą grzywny. Należy je oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza należy oddawać wyłącznie do punktów zbierania. Przed oddaniem zużytego urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych, należy pamiętać o wyjęciu baterii i akumulatorów.

Jak chronić środowisko?

Na racjonalne gospodarowanie odpadami składa się:

 • zmniejszenie materiałów i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii),
 • wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii,
 • zmniejszenie materiałów i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii),
 • wykorzystywanie analizy "cyklu życia produktu", tzn. produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania,
 • kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie.

Poznanie źródeł odpadów, opracowywanie metod skutecznego zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko, i wreszcie, wprowadzanie nowych metod efektywnej zbiórki i recyklingu różnego rodzaju odpadów, w szczególności przeterminowanych i zużytych akumulatorów i baterii - to pierwszy krok do skutecznej ochrony środowiska naturalnego.

Jak chronić środowisko?

Recykling.

Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest ich recykling.

Proces ten polega na poddaniu odpadów odpowiedniej obróbce pozwalającej na prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków. Główną przeszkodą w stosowaniu tej metody są wysokie koszty budowy i eksploatacji linii technologicznej. Mając na uwadze fakt, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zasoby surowców naturalnych ulegają zmniejszaniu, wydaje się, że ten sposób postępowania ze zużytymi produktami będzie w przyszłości dominował. Konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki i odzysku materiałów ze zużytych lub przeterminowanych ogniw sprawiła, że w okresie ostatnich 10 lat w kilku państwach europejskich powstały podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem akumulatorów i baterii.

W zależności od rodzaju odpadów (ogniwa jednego typu lub mieszanina ogniw) w procesie recyklingu baterii stosuje się trzy podstawowe metody odzysku materiałów ze zużytych elektrochemicznych źródeł prądu:

 1. mechaniczne, polegające na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach, a następnie na rozdzieleniu powstałych frakcji (elementy plastikowe, papierowe itp.),
 2. hydrometalurgiczne, polegające na odzysku materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach bądź zasadach,
 3. termiczne, polegające na odzysku materiałów poprzez wytopienie metali w specjalnych piecach. Wprowadzenie dodatkowego etapu do powyższego procesu pozwala na odzysk tlenków metali (Fe, Mn, Zn).

Przedstawione powyżej metody odzysku materiałów ze zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii poprzedzone są zazwyczaj etapami wstępnymi:

 • zbiórką zużytych lub przeterminowanych baterii i akumulatorów,
 • segregacją odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie.

W Polsce podstawowym sposobem recyklingu ogniw jest utylizacja termiczna w tzw. procesie przewałowym Waltza.

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektronicznych.

W celu bezpiecznej eksploatacji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, należy kierować się następującymi zasadami:

 1. Czytaj instrukcję obsługi urządzenia, w którym masz zastosować akumulator lub baterię.
 2. Zainstaluj ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (–) umieszczonymi na ogniwie i w odbiorniku energii.
 3. Wymieniaj pojedyncze ogniwo pracujące w urządzeniu jedynie na ogniwo tego samego typu.
 4. Przechowuj ogniwa w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Przechowywanie ogniw w podwyższonej temperaturze sprzyja ich samorozładowaniu.
 5. Stosuj do ładowania ogniw odwracalnych wyłącznie ładowarki przeznaczone do konkretnego typu ogniw.
 6. Nie stosuj w urządzeniu ogniw różnego typu oraz tego samego typu, ale częściowo rozładowanych.
 7. Nie ładuj ogniw pierwotnych - może to spowodować eksplozję ogniwa.
 8. Nie wrzucaj ogniw do ognia.
 9. Nie przechowuj ogniw razem z przedmiotami metalowymi. Spowodować to może zwarcie biegunów ogniwa, a w konsekwencji jego rozładowanie.

Pamiętaj!

 1. Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.
 2. Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych.
 3. Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowousługowych, urzędach.
 4. W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
 5. Zwracaj także uwagę na lokalne akcje organizowane w Twoim mieście, jak. np. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, które także umożliwiają pozbycie się tego rodzaju odpadów, bez zagrożenia dla środowiska.

Ups!!!

Twoja przeglądarka wydaje się być nieaktualna przez to nasza strona może nie wyświetlać się dobrze u Ciebie.

Zalecane przeglądarki:

 • Chrome od wersji 68 
 • Safari od wersji 11 
 • Firefox od wersji 61 
 • Edge od wersji 42 
 • Opera od wersji 55
 • Samsung IE od wersji 7.2

Zalecamy aktualizację przeglądarki internetowej!

Dziękujemy za wizytę,

Zespół Volkswagen