Koncern Volkswagen zakończył pierwszy kwartał dobrym wynikiem

Koncern Volkswagen zakończył pierwszy kwartał dobrym wynikiem

Koncern Volkswagen zakończył pierwszy kwartał dobrym wynikiem

07.05.2021

 • pozytywny rozwój działalności biznesowej z drugiego kwartału 2020 roku jest kontynuowany, co doprowadziło do osiągnięcia dobrych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2021 roku
 • dostawy dla klientów wyniosły 2,4 (2,0) miliona samochodów i były o 21,2 procent wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła ponad dwukrotnie do 133.300 egzemplarzy
 • wysoki przychód ze sprzedaży w wysokości 62,4 (55,1) miliardów euro dzięki wzrostowi popytu i za sprawą atrakcyjnej gamy modeli
 • solidny zysk operacyjny w wysokości 4,8 (0,9) miliardów euro, mimo pandemii Covid-19 i lekkiego niedoboru półprzewodników, operacyjna stopa zwrotu osiągnęła wysoką wartość 7,7 (1,6) procent
 • mocny wzrost wyniku finansowego przed opodatkowaniem do 4,5 (0,7) miliardów euro
 • wynik finansowy po opodatkowaniu również znacznie wzrósł do 3,4 (0,5) miliardów euro
 • dział samochodów: przepływ gotówki netto osiągnął wysoki poziom 5,5 (-1,5) miliardów euro; płynność finansowa netto wzrosła do bardzo dobrej wartości 29,6 miliardów euro
 • Prognoza Grupy w zakresie rentowności operacyjnej sprzedaży dla całego 2021 roku wzrosła do poziomu od 5,5 do 7,0 procent, rosną również oczekiwania dotyczące przepływów pieniężnych netto i płynności netto
 • CEO Herbert Diess: „W nowy rok weszliśmy dynamicznie i jesteśmy na dobrej drodze, o czym świadczą dobre wyniki pierwszego kwartału. Kontynuujemy ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych i czynimy kolejne postępy pod względem transformacji. W dalszej części roku możemy osiągnąć jeszcze dużo więcej”.

Poznań, 7. maja 2021 r. – Pozytywny rozwój działalności koncernu Volkswagen, który zaznaczył się w drugim półroczu 2020 roku jest również kontynuowany w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozwoliło to uzyskać dobre wyniki finansowe – znacznie lepsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku, na który wpłynęła pandemia. Niektóre dane okazały się nawet lepsze od tych sprzed kryzysu, czyli z pierwszego kwartału 2019 roku. Do osiągnięcia pozytywnych wyników przyczyniły się skuteczne działania przeciwdziałające wpływowi pandemii Covid-19 na działalność biznesową, środki pozwalające poradzić sobie z brakami półprzewodników, a także poprawa sytuacji na wielu rynkach. I tak, przychód ze sprzedaży zwiększył się o 13,3 procent do wysokiego poziomu 62,4 miliardów euro. Zysk operacyjny okazał się kilkakrotnie wyższy niż w poprzednim roku i wzrósł z 0,9 do 4,8 miliardów euro. Na wysoki wzrost zysku wpłynęły zwiększenie sprzedaży, optymalizacja oferty produktowej, pozytywne skutki działań w zakresie zabezpieczenia dostaw surowców oraz pierwsze efekty programu optymalizacji kosztów stałych. Negatywne skutki miały nakłady na restrukturyzację w wysokości 0,4 miliarda euro. Dział samochodów osiągnął dobry wynik w zakresie przepływu gotówki netto: 5,5 (-1,5) miliarda euro – potwierdzając solidność modelu biznesowego. Płynność finansowa netto w dziale samochodów wzrosła do bardzo wysokiego poziomu 29,6 miliarda euro. Koncern Volkswagen zwiększył prognozę dotyczącą rentowności operacyjnej sprzedaży w całym 2021 roku do 5,5-7,0 procent. Wcześniej prognozowano 5,0-6,5 procent.

Herbert Diess, CEO koncernu Volkswagen, stwierdził: „W nowy rok weszliśmy dynamicznie i jesteśmy na dobrej drodze, o czym świadczą dobre wyniki pierwszego kwartału. Jednocześnie zdecydowanie wprowadzamy zmiany, dzięki którym staniemy się przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu, skoncentrowanym na oprogramowaniu i oferującym usługi mobilności. Kontynuujemy ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych i znacznie ją poszerzamy wprowadzając nowe atrakcyjne modele. Jesteśmy też na właściwej drodze w kluczowym obszarze, jakim jest cyfryzacja – tu także poczyniliśmy wielkie postępy. W dalszej części roku możemy osiągnąć jeszcze dużo więcej”.

Arno Antlitz, CFO koncernu Volkswagen, powiedział: „Koncern Volkswagen osiągnął w pierwszym kwartale dobre wyniki finansowe. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 7,7 procent. Przepływ gotówki netto w wysokości 5,5 miliardów euro jest dowodem dobrej sytuacji finansowej koncernu, także w tych pełnych wyzwań warunkach. W odpowiedzialny sposób poradziliśmy sobie ze skutkami pandemii Covid-19 oraz z trudnościami w dostawach półprzewodników, nadal inwestowaliśmy w elektryfikację i cyfryzację naszych samochodów, a jednocześnie pracowaliśmy nad poprawą sytuacji w zakresie kosztów. Braki w zaopatrzeniu całego przemysłu w półprzewodniki będą miały w drugim kwartale zapewne nieco większe skutki niż dotąd. Mimo to pozytywnie oceniamy perspektywy całego roku i dlatego podnieśliśmy prognozy dotyczące wyników finansowych”.

Dobre wyniki biznesowe

Dostawy dla klientów koncernu Volkswagen w pierwszym kwartale znacznie wzrosły w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, gdy mocno wpłynęła na nie pandemia Covid-19. Dostawy te wzrosły o 21,2 procent do 2,4 milionów samochodów. Udział w światowym rynku aut osobowych zwiększył się w tym samym okresie o 0,2 punktu procentowego do 12,4 procent. Ważnym czynnikiem wzrostu dostaw okazały się Chiny, największy pojedynczy rynek zbytu dla koncernu. Tutaj wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem był największy i wyniósł +61,4 procent.

Z sukcesem kontynuowano ofensywę koncernu w dziedzinie samochodów elektrycznych, która również przyczyniła się do uzyskania pozytywnych wyników. Dostawy zelektryfikowanych modeli w pierwszych trzech miesiącach roku zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim ponad dwukrotnie i wyniosły 133.300 samochodów. 59.900 klientów (+78 procent) zdecydowało się na zakup auta elektrycznego typu BEV, a 73.400 osób (+178 procent) na model hybrydowy typu plug-in (PHEV).

Na skutek zwiększonej sprzedaży i wzrostu popytu na auta z wyższą marżą przychód koncernu ze sprzedaży znacznie wzrósł – o 13,3 procent do 62,4 (55,1) miliardów euro, przewyższając wynik sprzed pandemii, czyli z roku 2019 (60,0 miliardów euro). Zysk operacyjny w pierwszym kwartale ubiegłego roku na skutek pandemii wyniósł jedynie 0,9 miliarda euro. W bieżącym roku okazał się wielokrotnie większy, osiągając poziom 4,8 miliardów euro. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 7,7 procent. Główne przyczyny poprawy wyników w porównaniu z poprzednim rokiem to większa sprzedaż, optymalizacja oferty produktowej oraz pozytywne skutki działań w zakresie zabezpieczenia dostaw surowców. Pozytywny efekt przyniosły ponadto rezultaty realizowanych programów optymalizacji kosztów. Negatywnie na wynikach odbiły się z kolei jednokrotne nakłady na restrukturyzację w wysokości 0,4 miliarda euro.

Mocno wzrósł również zysk przed i po opodatkowaniu wynosząc 4,5 (0,7) oraz 3,4 (0,5) miliarda euro. Zysk na każdą akcję uprzywilejowaną osiągnął tym samym wysoki poziom 6,51 (0,48) euro.

Dział samochodów: bardzo dobry wynik w zakresie przepływu gotówki, ponowny wzrost płynności finansowej netto

Odpowiedni sposób zarządzania surowcami oraz skuteczne działania w zakresie zmniejszenia kosztów i zapewnienia płynności finansowej miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe koncernu. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł 4,7 (-2,5) miliarda euro i był ponaddwukrotnie wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 roku (2,0 miliardy euro), a więc jeszcze przed pandemią. Przepływ gotówki netto bez obciążeń wynikających z fuzji i przejęć oraz bez skutków związanych ze sprawą diesli wyniósł 5,5 (-1,5) miliarda euro. Także płynność finansowa netto w dziale samochodów zwiększyła się do wysokiego poziomu 29,6 miliarda euro. Na koniec 2020 roku wynosiła ona 26,8 miliarda euro.

Koszty badań i rozwoju – z powodu niezbędnych nakładów na nowe modele i rozwiązania technologiczne – zwiększyły się do 4,0 (3,6) miliardów euro. Udział nakładów na badania i rozwój wyniósł w zeszłym roku 8,0 procent, co wynikało z niskiego przychodu ze sprzedaży spowodowanego pandemią; w bieżącym roku udział ten zmniejszył się do 7,7 procent. Wyższa dyscyplina w zakresie kosztów oraz większe wykorzystanie synergii wewnątrz koncernu pozwoliło uzyskać znaczny postęp w zakresie inwestycji. Zmniejszyły się one w porównaniu z poprzednim rokiem o 7,8 procent do 1,9 (2,1) miliarda euro. W związku z tym udział inwestycji zmalał znacznie do 3,7 (4,7) procent i był niższy niż przed pandemią w pierwszym kwartale 2019 roku (4,0 procent).

Prognozy na 2021 rok

Dzięki dobrej sytuacji biznesowej w pierwszym kwartale 2021 roku koncern Volkswagen zwiększył prognozowane wartości zysku operacyjnego, przepływu gotówki netto i płynności finansowej netto.

Grupa zakłada, że dostawy dla klientów w 2021 roku – przy założeniu, że uda się skutecznie zwalczyć pandemię Covid-19 – będą znacznie większe niż w zeszłym roku, mimo nadal trudnej sytuacji na rynku. Wyzwania wynikają przede wszystkim z wahań koniunktury, rosnącej walki konkurencyjnej, niepewnej sytuacji na rynkach surowcowym i dewizowym, konieczności zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z zaostrzenia wymagań w zakresie emisji szkodliwych substancji. Przychód koncernu Volkswagen ze sprzedaży będzie w 2021 roku zapewne znacznie wyższy niż rok wcześniej. Rentowność operacyjna sprzedaży ma według przewidywań koncernu wynieść w 2021 roku od 5,5 do 7,0 procent.

W dziale samochodów spodziewany jest dużo większy przepływ gotówki netto w porównaniu z minionym rokiem, z mniejszym odpływem gotówki z powodu sprawy diesli i znacznie większym skutkiem wynikającym z fuzji i przejęć – który spowoduje znaczący wzrost płynności finansowej netto. Prognozy przygotowano uwzględniając aktualną strukturę koncernu Volkswagen. Planowane nabycie wszystkich znajdujących się w obrocie akcji firmy Navistar International Corporation i wynikające z tego skutki dla wyników finansowych nie zostały uwzględnione w prognozach koncernu Volkswagen.

Szczegółowa tabela z danymi znajduje się w pliku pdf

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

  Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html

  Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

  Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). 

  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

  Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe.

  Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html