Koncern Volkswagen zakończył pierwszy kwartał dobrym wynikiem

Koncern Volkswagen zakończył pierwszy kwartał dobrym wynikiem

7 maja 2021
  • pozytywny rozwój działalności biznesowej z drugiego kwartału 2020 roku jest kontynuowany, co doprowadziło do osiągnięcia dobrych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2021 roku
  • dostawy dla klientów wyniosły 2,4 (2,0) miliona samochodów i były o 21,2 procent wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła ponad dwukrotnie do 133.300 egzemplarzy
  • wysoki przychód ze sprzedaży w wysokości 62,4 (55,1) miliardów euro dzięki wzrostowi popytu i za sprawą atrakcyjnej gamy modeli
  • solidny zysk operacyjny w wysokości 4,8 (0,9) miliardów euro, mimo pandemii Covid-19 i lekkiego niedoboru półprzewodników, operacyjna stopa zwrotu osiągnęła wysoką wartość 7,7 (1,6) procent
  • mocny wzrost wyniku finansowego przed opodatkowaniem do 4,5 (0,7) miliardów euro
  • wynik finansowy po opodatkowaniu również znacznie wzrósł do 3,4 (0,5) miliardów euro
  • dział samochodów: przepływ gotówki netto osiągnął wysoki poziom 5,5 (-1,5) miliardów euro; płynność finansowa netto wzrosła do bardzo dobrej wartości 29,6 miliardów euro
  • Prognoza Grupy w zakresie rentowności operacyjnej sprzedaży dla całego 2021 roku wzrosła do poziomu od 5,5 do 7,0 procent, rosną również oczekiwania dotyczące przepływów pieniężnych netto i płynności netto
  • CEO Herbert Diess: „W nowy rok weszliśmy dynamicznie i jesteśmy na dobrej drodze, o czym świadczą dobre wyniki pierwszego kwartału. Kontynuujemy ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych i czynimy kolejne postępy pod względem transformacji. W dalszej części roku możemy osiągnąć jeszcze dużo więcej”.

Poznań, 7. maja 2021 r. – Pozytywny rozwój działalności koncernu Volkswagen, który zaznaczył się w drugim półroczu 2020 roku jest również kontynuowany w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozwoliło to uzyskać dobre wyniki finansowe – znacznie lepsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku, na który wpłynęła pandemia. Niektóre dane okazały się nawet lepsze od tych sprzed kryzysu, czyli z pierwszego kwartału 2019 roku. Do osiągnięcia pozytywnych wyników przyczyniły się skuteczne działania przeciwdziałające wpływowi pandemii Covid-19 na działalność biznesową, środki pozwalające poradzić sobie z brakami półprzewodników, a także poprawa sytuacji na wielu rynkach. I tak, przychód ze sprzedaży zwiększył się o 13,3 procent do wysokiego poziomu 62,4 miliardów euro. Zysk operacyjny okazał się kilkakrotnie wyższy niż w poprzednim roku i wzrósł z 0,9 do 4,8 miliardów euro. Na wysoki wzrost zysku wpłynęły zwiększenie sprzedaży, optymalizacja oferty produktowej, pozytywne skutki działań w zakresie zabezpieczenia dostaw surowców oraz pierwsze efekty programu optymalizacji kosztów stałych. Negatywne skutki miały nakłady na restrukturyzację w wysokości 0,4 miliarda euro. Dział samochodów osiągnął dobry wynik w zakresie przepływu gotówki netto: 5,5 (-1,5) miliarda euro – potwierdzając solidność modelu biznesowego. Płynność finansowa netto w dziale samochodów wzrosła do bardzo wysokiego poziomu 29,6 miliarda euro. Koncern Volkswagen zwiększył prognozę dotyczącą rentowności operacyjnej sprzedaży w całym 2021 roku do 5,5-7,0 procent. Wcześniej prognozowano 5,0-6,5 procent.

Herbert Diess, CEO koncernu Volkswagen, stwierdził: „W nowy rok weszliśmy dynamicznie i jesteśmy na dobrej drodze, o czym świadczą dobre wyniki pierwszego kwartału. Jednocześnie zdecydowanie wprowadzamy zmiany, dzięki którym staniemy się przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu, skoncentrowanym na oprogramowaniu i oferującym usługi mobilności. Kontynuujemy ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych i znacznie ją poszerzamy wprowadzając nowe atrakcyjne modele. Jesteśmy też na właściwej drodze w kluczowym obszarze, jakim jest cyfryzacja – tu także poczyniliśmy wielkie postępy. W dalszej części roku możemy osiągnąć jeszcze dużo więcej”.

Arno Antlitz, CFO koncernu Volkswagen, powiedział: „Koncern Volkswagen osiągnął w pierwszym kwartale dobre wyniki finansowe. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 7,7 procent. Przepływ gotówki netto w wysokości 5,5 miliardów euro jest dowodem dobrej sytuacji finansowej koncernu, także w tych pełnych wyzwań warunkach. W odpowiedzialny sposób poradziliśmy sobie ze skutkami pandemii Covid-19 oraz z trudnościami w dostawach półprzewodników, nadal inwestowaliśmy w elektryfikację i cyfryzację naszych samochodów, a jednocześnie pracowaliśmy nad poprawą sytuacji w zakresie kosztów. Braki w zaopatrzeniu całego przemysłu w półprzewodniki będą miały w drugim kwartale zapewne nieco większe skutki niż dotąd. Mimo to pozytywnie oceniamy perspektywy całego roku i dlatego podnieśliśmy prognozy dotyczące wyników finansowych”.

Dobre wyniki biznesowe

Dostawy dla klientów koncernu Volkswagen w pierwszym kwartale znacznie wzrosły w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, gdy mocno wpłynęła na nie pandemia Covid-19. Dostawy te wzrosły o 21,2 procent do 2,4 milionów samochodów. Udział w światowym rynku aut osobowych zwiększył się w tym samym okresie o 0,2 punktu procentowego do 12,4 procent. Ważnym czynnikiem wzrostu dostaw okazały się Chiny, największy pojedynczy rynek zbytu dla koncernu. Tutaj wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem był największy i wyniósł +61,4 procent.

Z sukcesem kontynuowano ofensywę koncernu w dziedzinie samochodów elektrycznych, która również przyczyniła się do uzyskania pozytywnych wyników. Dostawy zelektryfikowanych modeli w pierwszych trzech miesiącach roku zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim ponad dwukrotnie i wyniosły 133.300 samochodów. 59.900 klientów (+78 procent) zdecydowało się na zakup auta elektrycznego typu BEV, a 73.400 osób (+178 procent) na model hybrydowy typu plug-in (PHEV).

Na skutek zwiększonej sprzedaży i wzrostu popytu na auta z wyższą marżą przychód koncernu ze sprzedaży znacznie wzrósł – o 13,3 procent do 62,4 (55,1) miliardów euro, przewyższając wynik sprzed pandemii, czyli z roku 2019 (60,0 miliardów euro). Zysk operacyjny w pierwszym kwartale ubiegłego roku na skutek pandemii wyniósł jedynie 0,9 miliarda euro. W bieżącym roku okazał się wielokrotnie większy, osiągając poziom 4,8 miliardów euro. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła 7,7 procent. Główne przyczyny poprawy wyników w porównaniu z poprzednim rokiem to większa sprzedaż, optymalizacja oferty produktowej oraz pozytywne skutki działań w zakresie zabezpieczenia dostaw surowców. Pozytywny efekt przyniosły ponadto rezultaty realizowanych programów optymalizacji kosztów. Negatywnie na wynikach odbiły się z kolei jednokrotne nakłady na restrukturyzację w wysokości 0,4 miliarda euro.

Mocno wzrósł również zysk przed i po opodatkowaniu wynosząc 4,5 (0,7) oraz 3,4 (0,5) miliarda euro. Zysk na każdą akcję uprzywilejowaną osiągnął tym samym wysoki poziom 6,51 (0,48) euro.

Dział samochodów: bardzo dobry wynik w zakresie przepływu gotówki, ponowny wzrost płynności finansowej netto

Odpowiedni sposób zarządzania surowcami oraz skuteczne działania w zakresie zmniejszenia kosztów i zapewnienia płynności finansowej miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe koncernu. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł 4,7 (-2,5) miliarda euro i był ponaddwukrotnie wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 roku (2,0 miliardy euro), a więc jeszcze przed pandemią. Przepływ gotówki netto bez obciążeń wynikających z fuzji i przejęć oraz bez skutków związanych ze sprawą diesli wyniósł 5,5 (-1,5) miliarda euro. Także płynność finansowa netto w dziale samochodów zwiększyła się do wysokiego poziomu 29,6 miliarda euro. Na koniec 2020 roku wynosiła ona 26,8 miliarda euro.

Koszty badań i rozwoju – z powodu niezbędnych nakładów na nowe modele i rozwiązania technologiczne – zwiększyły się do 4,0 (3,6) miliardów euro. Udział nakładów na badania i rozwój wyniósł w zeszłym roku 8,0 procent, co wynikało z niskiego przychodu ze sprzedaży spowodowanego pandemią; w bieżącym roku udział ten zmniejszył się do 7,7 procent. Wyższa dyscyplina w zakresie kosztów oraz większe wykorzystanie synergii wewnątrz koncernu pozwoliło uzyskać znaczny postęp w zakresie inwestycji. Zmniejszyły się one w porównaniu z poprzednim rokiem o 7,8 procent do 1,9 (2,1) miliarda euro. W związku z tym udział inwestycji zmalał znacznie do 3,7 (4,7) procent i był niższy niż przed pandemią w pierwszym kwartale 2019 roku (4,0 procent).

Prognozy na 2021 rok

Dzięki dobrej sytuacji biznesowej w pierwszym kwartale 2021 roku koncern Volkswagen zwiększył prognozowane wartości zysku operacyjnego, przepływu gotówki netto i płynności finansowej netto.

Grupa zakłada, że dostawy dla klientów w 2021 roku – przy założeniu, że uda się skutecznie zwalczyć pandemię Covid-19 – będą znacznie większe niż w zeszłym roku, mimo nadal trudnej sytuacji na rynku. Wyzwania wynikają przede wszystkim z wahań koniunktury, rosnącej walki konkurencyjnej, niepewnej sytuacji na rynkach surowcowym i dewizowym, konieczności zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz z zaostrzenia wymagań w zakresie emisji szkodliwych substancji. Przychód koncernu Volkswagen ze sprzedaży będzie w 2021 roku zapewne znacznie wyższy niż rok wcześniej. Rentowność operacyjna sprzedaży ma według przewidywań koncernu wynieść w 2021 roku od 5,5 do 7,0 procent.

W dziale samochodów spodziewany jest dużo większy przepływ gotówki netto w porównaniu z minionym rokiem, z mniejszym odpływem gotówki z powodu sprawy diesli i znacznie większym skutkiem wynikającym z fuzji i przejęć – który spowoduje znaczący wzrost płynności finansowej netto. Prognozy przygotowano uwzględniając aktualną strukturę koncernu Volkswagen. Planowane nabycie wszystkich znajdujących się w obrocie akcji firmy Navistar International Corporation i wynikające z tego skutki dla wyników finansowych nie zostały uwzględnione w prognozach koncernu Volkswagen.

Szczegółowa tabela z danymi znajduje się w pliku pdf

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie  prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%).

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie Recykling samochodów.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/wltp.html?

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdź szczegóły korzystania z Volkswagen WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html? Leasing klasyczny: Oferta dla przedsiębiorców. Suma opłat skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość końcowa 1%.  

Leasing dla przedsiębiorców. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kredyt "Jak Abonament" - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty 150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.  Raty leasingu "Jak Abonament" dla parametrów: 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 15 000 km. Oferta dla Przedsiębiorców.

Volkswagen zwraca uwagę, że pewna liczba modeli Volkswagen ID. wyprodukowanych w Chinach została sprowadzona na rynki międzynarodowe nieoficjalnymi kanałami poza autoryzowaną siecią Volkswagena.  Nieautoryzowani sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd, twierdząc, że oferowane przez nich modele Volkswagen ID. są objęte międzynarodową gwarancją. Volkswagen wskazuje, że pojazdy wyprodukowane w Chinach, na rynek chiński nie są objęte międzynarodową gwarancją, w tym również obejmującą Europejski Obszar Gospodarzy. Z uwagi na powyższe, wszystkie wymagania dotyczące naprawy i serwisowania, w tym korzystania z gwarancji i dobrej woli, nie mogą być podejmowane przez autoryzowanych dealerów lub jakikolwiek autoryzowany zakład serwisowy marki Volkswagen na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy nie mogą również zapewnić klientom Oryginalnych Części Volkswagen dla modeli sprzedawanych wyłącznie w Chinach, takich jak Volkswagen ID.6.  Klienci, którzy zdecydują się na zakup pojazdów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, powinni mieć świadomość, że oprócz braku możliwości serwisowania, gwarancji i dostaw części zamiennych, pojazdy te są wyposażone w wersję oprogramowania przeznaczoną na inny rynek. Podobnie jak w przypadku gwarancji i serwisu, nie może być ono obsługiwane przez dealerów Volkswagena. Dodatkowo nieoficjalnie importowane modele ID. zostały  wyprodukowane wyłącznie na warunki rynku chińskiego. Nie są więc homologowane na inne rynki ani dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nie posiadają więc europejskiej homologacji i certyfikatu zgodności (CoC).  Volkswagen i oficjalny dostawca wewnątrzwspólnotowy pozostają zaangażowani w sprawy klientów, dlatego prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ponownego przemyślenia zakupu modelu Volkswagen ID. za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Zalecamy klientom wizytę u autoryzowanych dealerów w celu zapoznania się z najnowszą ofertą dostępnych modeli samochodów marki Volkswagen, które są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży na danym rynku i posiadają ustaloną gwarancję oraz wsparcie serwisowe. Volkswagen i oficjalny dostawca chętnie zorganizują kontakt z autoryzowanymi dealerami.

*Obowiązuje do odwołania. Szczegóły u sprzedawcy. Polo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo Special Edition: 2 400 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 100 zł. Rabat 6000 zł. T-Roc Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Roc Special Edition: 11 160 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 6000 zł. Nowy T-Cross Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w T-Cross Special Edition: 10 360 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 8000 zł. Touran Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Comfortline z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Touran Special Edition: 25 000 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Comfortline i Special Edition: 3 300 zł. Rabat 5000 zł. Taigo Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Taigo Special Edition: 9 560 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. Rabat 3000 zł. Nowy Tiguan Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Nowy Tiguan Special Edition: 22 380 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Special Edition: 800 zł. ID.3 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.3 Special Edition: 30 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.4 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.4 Special Edition: 38 050 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.5 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro Performance z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.5 Special Edition: 33 970 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 4 600 zł. ID.7 Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Special Edition: 45 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. ID.7 Tourer Special Edition - Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania wersji Special Edition do wersji Pro z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w ID.7 Tourer Special Edition: 47 430 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Pro Performance i Special Edition: 9200 zł. Materiał może prezentować elementy wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego