Wyniki badań: większość Polaków za dopłatami do aut elektrycznych, ale wolą model norweski

Wyniki badań: większość Polaków za dopłatami do aut elektrycznych, ale wolą model norweski

Wyniki badań: większość Polaków za dopłatami do aut elektrycznych, ale wolą model norweski

8 lipca 2020
  • dopłaty do samochodów elektrycznych są najczęściej wskazywaną formą zachęt mogących spopularyzować auta na prąd
  • co trzeci respondent jest zdecydowanym zwolennikiem dopłat do aut elektrycznych

Większość ankietowanych Polaków jest zwolennikami programu dopłat do samochodów elektrycznych. Jednak forma wsparcia zaproponowana w programach Zielony Samochód, eVan i Koliber nie jest ich zdaniem najlepsza – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen.

Dokładnie połowa poddanych badaniu Polaków nie słyszała o programie dopłat do samochodów elektrycznych. Co warte podkreślenia, badanie przeprowadzone przez zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen zostało przeprowadzone w dniach 26-27 czerwca, a więc wtedy, gdy o programie mówiło się najczęściej (nabór wniosków ruszył 26 czerwca).

Znajomość programu dopłat uzależniona jest od kilku czynników. Częściej słyszeli o nim mężczyźni niż kobiety (58% do 42%). Nie bez znaczenia jest też wiek badanych – wiedza o dopłatach jest znacznie bardziej powszechna wśród starszych badanych. O dopłatach słyszało 40% ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat. Wśród badanych w wieku 55 lat i więcej, odsetek ten jest o 17 p.p. większy i wynosi 57%. Grupą najrzadziej deklarującą znajomość programu są uczniowie i studenci – tylko co czwarty (28%) słyszał o dopłatach do samochodów elektrycznych.

Większość za, co piąty nie ma zdania

Pytanie dotyczące zasadności programu dopłat do samochodów elektrycznych (brzmiące: „Czy twoim zdaniem zakup samochodów elektrycznych powinien być wspierany z budżetu państwa?”) zostało zadane wszystkim ankietowanym – nie tylko tym, którzy słyszeli o programie. Dzięki temu uzyskany wynik w pełni reprezentuje opinie respondentów. Co trzeci (32%) jest zdecydowanym zwolennikiem dopłat do aut na prąd. Tylko nieco mniejszą grupę (31%) stanowią ci Polacy, którzy raczej skłaniają się za dopłatami. Daje to skumulowany wynik odpowiedzi pozytywnych na poziomie 63%. Co nie mniej istotne, drugą największą grupę stanowią niezdecydowani (20%). Na nie jest tylko 17% Polaków, z czego zdecydowani przeciwnicy to 7%, a umiarkowani (raczej nie) – 10%.

Co ważne, to, że większość Polaków jest zwolennikami programu dopłat do samochodów elektrycznych, nie oznacza wcale, że forma wsparcia zaproponowana w programach Zielony Samochód, eVan i Koliber jest ich zdaniem najlepsza.

Polacy zwolennikami modelu norweskiego

Form wspierania zakupu samochodów elektrycznych jest kilka. Norwegia proponuje ulgi podatkowe. Niemcy oferują dopłaty. W Polsce dofinansowanie można uzyskać po uprzednim zakupie samochodu elektrycznego, co oznacza, że wcześniej trzeba zapłacić za auto pełną kwotę, by potem móc ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów. Zdaniem Polaków model proponowany m.in. w Norwegii jest bardziej atrakcyjny.

W pytaniu dotyczącym najskuteczniejszych zachęt do zakupu samochodu elektrycznego badacze zaproponowali sześć wariantów odpowiedzi. Każdy ankietowany wybierał dwie jego zdaniem najbardziej atrakcyjne. Pytanie to miało ukazać, co można zrobić, by zachęcić Polaków do zakupu aut na prąd. Celowo spektrum odpowiedzi było szerokie. Poniżej zaproponowane w badaniu odpowiedzi na pytanie (brzmiące: „Na których z poniższych pomysłów według Ciebie warto oprzeć rządowy program zachęt do zakupu samochodów elektrycznych, żeby skutecznie przekonywał Polaków do zakupu aut na prąd?”)  wraz z przypisanymi do nich procentami wskazań:

  • Ulgi podatkowe, czyli faktyczne obniżenie ceny pojazdu już przy jego zakupie - 59%;
  • Zwrot części poniesionych kosztów zakupu po wcześniejszym zakupie samochodu elektrycznego w normalnej cenie katalogowej - 36%;
  • Dołączanie do samochodów ładowarek naściennych, które mogą być montowane w domach  klientów - 30%;
  • Dołączanie do samochodów kart dających możliwość szybkiego ładowania samochodu elektrycznego po preferencyjnych cenach - 29%;
  • Bezpłatne przejazdy autostradami zarządzanymi przez GDDKiA - 23%;
  • Finansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych dla właścicieli samochodów elektrycznych - 21%.

Co nie powinno dziwić, dopłaty do samochodów elektrycznych są najczęściej wskazywaną formą zachęt mogących spopularyzować auta na prąd. Jednak te w obecnie zaproponowanej formie wskazało tylko 36% ankietowanych, co jest odsetkiem nieznacznie większym niż w przypadku dołączanych do samochodów ładowarek naściennych (30%). Zdecydowanie najwięcej zwolenników (59% wskazań) ma odpowiedź dotycząca ulg podatkowych, które obniżyłyby ceny samochodów elektrycznych (wspomniany model norweski). Warto też zwrócić uwagę na 23% wskazań przy odpowiedzi dotyczącej darmowych przejazdów autostradowych. Choć wedle niesłusznie powielanej, obiegowej opinii samochody elektryczne nie nadają się do długich podróży, według co czwartego badanego bezpłatne przejazdy autostradowe mogłyby wpłynąć na popularyzację aut na prąd.

Więcej informacji na temat wyników badań prowadzonych przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen znaleźć można na stronie internetowej https://insightoutlab.com/category/elektromobilnosc/Opens an external link

Nota metodologiczna
Badanie zostało przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1045 osób. Kwoty zostały dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji:  26-27  czerwca 2020. Metoda: CAWI.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html