Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformację w kierunku NEW AUTO

Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformację w kierunku NEW AUTO

Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformację w kierunku NEW AUTO

14.03.2022
  • Solidny model biznesowy: dobre wyniki i zysk operacyjny pomimo niedoborów półprzewodników i mniejszej o 2,4 mln sprzedaży pojazdów w porównaniu z rokiem 2019
  • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym – do 250,2 mld euro – to zasługa szerszej oferty i dopracowanej polityki cenowej
  • Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł niemal dwukrotnie, do 20 mld euro
  • Znaczne obniżenie kosztów ogólnych, wysoka dyscyplina nakładów inwestycyjnych
  • Mocna pozycja Działu Samochodów: przepływ gotówki netto wzrósł o 35 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym – do 8,6 mld euro; płynność netto utrzymuje się na stałym poziomie 26,7 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 5 mld euro w porównaniu z końcem 2019 r., pomimo działań związanych z transformacją
  • Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowały zwiększenie dywidendy do 7,50 euro na akcję zwykłą i 7,56 euro na akcję uprzywilejowaną, co odpowiada wskaźnikowi stopy wypłaty dywidend na poziomie 25,4 procent
  • Prognoza na rok 2022: spodziewany wzrost dostaw między 5 a 10 procent, rentowność operacyjna ze sprzedaży między 7,0 a 8,5 procent. To, czy uda się takie wskaźniki uzyskać jest zależne od wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, a w szczególności od jej wpływu na łańcuchy dostaw Grupy i na całą gospodarkę światową

Wolfsburg/Poznań, 14 marca 2022 – Grupa Volkswagen w 2021 roku udowodniła, że przyjęty przez nią model biznesowy się sprawdza. Firma zwiększyła ogólną odporność oraz możliwości radzenia sobie z zewnętrznymi ograniczeniami. Obniżono koszty ogólne, dyscyplina nakładów inwestycyjnych była wysoka oraz zmniejszono próg rentowności. Jednocześnie Volkswagen kontynuował transformację w kierunku NEW AUTO. Osiągnięto solidny zysk pomimo trudności, związanych z brakami półprzewodników, które doprowadziły do spadku sprzedaży pojazdów o około 600 000 sztuk w porównaniu z rokiem 2020. To o 2,4 mln aut mniej niż w roku 2019. Mimo że sprzedaż spadła o 6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 procent – do 250,2 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020 i osiągnął poziom 20 mld euro. Rentowność operacyjna przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych również wzrosła – do 8 procent (rok wcześniej było to 4,8 procent). Kluczowe znaczenie dla tych wyników finansowych miały: lepszy miks modelowy i odpowiednia polityka cenowa. Przepływ gotówki netto w Dziale Samochodów sięgnął 8,6 mld euro, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a płynność netto pozostała niemal niezmieniona w porównaniu z końcem 2020 roku i wyniosła 26,7 mld euro. Warto zauważyć, że oznacza to wzrost o ponad 5 mld euro od końca 2019 roku, pomimo wielu inwestycji związanych z transformacją, które zostały podjęte w tym czasie, m.in. przejęcie firmy Navistar. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują wypłatę dywidendy w wysokości 7,50 euro na akcję zwykłą i 7,56 euro na akcję uprzywilejowaną (w ubiegłym roku było to odpowiednio 4,80 i 4,86 euro). Oznacza to, że wskaźnik stopy wypłaty dywidend wyniesie 25,4 procent. Zysk na jedną akcję zwykłą to 29,59 euro (16,60 euro rok wcześniej), a zysk na jedną akcję uprzywilejowaną 29,65 euro (16,66 euro w 2020 r.).

„W ciągu ostatnich dwóch lat nauczyliśmy się skuteczniej łagodzić wpływ zawirowań na rynku na naszą firmę. Jestem przekonany, że wykorzystamy te doświadczenia w najlepszy możliwy sposób i nie zboczymy z obranej drogi w tych trudnych czasach. W 2021 roku udało nam się uzyskać wyższe marże, obniżyć koszty ogólne i próg rentowności, utrzymując dyscyplinę w zakresie nakładów inwestycyjnych. Nagrodą za te wysiłki były dobre wyniki i wysokie przepływy gotówki. Jednocześnie udało się uniknąć kompromisów, jeśli chodzi o przyszłe inwestycje i kontynuujemy starania, by stać się dostawcą zrównoważonej mobilności, opartej na oprogramowaniu” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy Grupy Volkswagen.

Z powodu trudności z dostępnością półprzewodników sprzedaż samochodów Grupy Volkswagen spadła w 2021 roku o 6,3 procent – do 8,6 mln egzemplarzy. Równolegle nabierała tempa ofensywa w dziedzinie elektromobilności – w 2021 roku dostawy aut elektrycznych wzrosły dwukrotnie – do 452 900 sztuk. Grupa Volkswagen jest liderem na europejskim rynku takich pojazdów, z udziałem na poziomie 25 procent, a na kluczowym, amerykańskim rynku zajęła drugie miejsce z udziałem na poziomie 7,5 procent. W Chinach dostarczono 92 700 samochodów elektrycznych, ponad czterokrotnie więcej niż w 2020 roku. Lepszy miks modelowy i właściwa polityka cenowa były głównymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost przychodów. W rezultacie, mimo mniejszej sprzedaży, przychody wzrosły o 12,3 procent – z 222,9 do 250,2 mld euro. Udało się osiągnąć zysk operacyjny (przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych) na niemal dwukrotnie wyższym poziomie niż w 2020 roku (odpowiednio 20 i 10,6 mld euro). Zysk Grupy Volkswagen przed opodatkowaniem wzrósł o 72,5 procent – z 11,7 do 20,1 mld euro. Rentowność operacyjna przed opodatkowaniem wyniosła 8,0 procent (rok wcześniej 5,2 procent). Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 74,8 procent – z 8,8 do 15,4 mld euro.

Dział Samochodów wygenerował znacznie większy przepływ gotówki niż w 2020 roku (wzrost o 35,4 procent – z 6,4 do 8,6 mld euro). Płynność netto pozostała na stabilnym poziomie 26,7 mld euro (26,8 mld rok wcześniej). To wzrost o ponad 5 mld euro w porównaniu do roku 2019 i to mimo działań prowadzonych wówczas w związku z przejęciem firmy Navistar, które ma pomóc w transformacji Grupy Volkswagen w dostawcę zrównoważonej mobilności, opartej na oprogramowaniu. Grupa inwestuje również w poszerzenie swoich kompetencji, jeśli chodzi o jazdę automatyczną, a także w rozbudowę portfolio pojazdów elektrycznych. W związku z tym nakłady na badania i rozwój w dziale samochodów wzrosły o 12,2 procent – z 13,9 do 15,6 mld euro, a udział tych nakładów utrzymał się na poziomie 7,6 procent. Firma utrzymała wysoką dyscyplinę, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne – w 2021 roku zmniejszono je z 11,1 do 10,5 mld euro. Widać to w obniżonym stosunku inwestycji do przychodów ze sprzedaży, który w ubiegłym roku wyniósł 5,1 procent (w 2020 roku – 6,1 procent).

Grupa Volkswagen przewiduje, że dostawy aut do klientów wzrosną w 2022 roku o 5-10 procent przy założeniu, że pandemia Covid-19 nie wybuchnie ponownie, a niedobory półprzewodników i innych elementów nie będą tak dotkliwe. Mimo to rok budżetowy 2022 będzie nadal naznaczony brakami w zaopatrzeniu, ale Grupa Volkswagen spodziewa się poprawy w drugim półroczu 2022 roku. Prognozowane przychody ze sprzedaży będą o 8-13 procent wyższe niż w 2021 roku, a rentowność operacyjna ma wynieść od 7 do 8,5 procent. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój w Dziale Samochodów ma wynieść ok. 7 procent, a stosunek inwestycji do przychodów ze sprzedaży – ok. 5,5 procent. W 2022 roku firma przewiduje wzrost kosztów związanych ze sprawą diesli i utrzymanie wydatków na fuzje i przejęcia na poziomie roku 2021. Po uwzględnieniu kosztów związanych z postępowaniem antymonopolowym UE przeciwko Scanii, przepływy gotówki netto powinny utrzymać się w tym samym przedziale, co w roku poprzednim. Prognozuje się, że w 2022 roku płynność netto w Dziale Samochodów będzie do 15 procent wyższa niż w roku poprzednim. Oczekuje się, że zwrot z inwestycji (ROI) wyniesie od 12 do 15 procent. Prognoza ta jest jednak zależna od wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, a w szczególności od jej wpływu na łańcuchy dostaw Grupy i całą gospodarkę światową.

W chwili przygotowywania tej prognozy istniało ryzyko, że ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie będą miały negatywny wpływ na działalność Grupy Volkswagen i może spowodować powstanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe dokonanie dokładnej oceny i obliczenie skutków. Na tym etapie nie jest również możliwe przewidzenie z wystarczającą pewnością, w jakim stopniu wojna w Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i przemysł w roku obrachunkowym 2022.

Szczegółowe dane znajdują się w załączonym pliku pdf.

Uwaga:
Informacje na temat wyników poszczególnych marek i obszarów działalności Grupy Volkswagen zostaną opublikowane na dorocznej konferencji prasowej, 15 marca 2022 r. Firma Traton SE opublikuje swoje dane o tej samej porze, a jej doroczna konferencja prasowa odbędzie się 16 marca.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

  • Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: www.volkswagen.pl/pl/wltp.html Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Osobowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Osobowe. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2020 r., poz. 256). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html