Ogólne warunki rezerwacji ID.3 1st

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rezerwacji pierwszeństwa zamówienia samochodu ID.3 po uruchomieniu możliwości dokonywania zamówień na rynku polskim oraz zasady otrzymywania przez osoby wpisane na listę rezerwacyjną (dalej: „Rezerwujących”) informacji promocyjnych dotyczące samochodu ID.3, w tym dotyczących wydarzeń związanych z wprowadzeniem tego modelu na rynek polski.

Świadczącym usługę rezerwacji jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (dalej: „VGP”) z siedzibą  w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: www.vw-group.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Rezerwacja daje Rezerwującemu pierwszeństwo w zakresie zamówienia samochodu ID.3 po uruchomieniu możliwości dokonywania zamówień na rynku polskim pierwszego w pełni elektrycznego samochodu marki Volkswagen Samochody Osobowe (dalej: „Rezerwacja”). Jedna osoba może zarezerwować pierwszeństwo w zakresie jednego pojazdu ID.3.

1.2. Dokonanie Rezerwacji jest możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Rezerwującego, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin. Regulamin jest dostępny na stronie volkswagen.pl/app/prebooking, w wersji umożliwiającej jego wydrukowanie oraz zapisanie w formacie, który można odtworzyć.

1.3. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie ustalenia, które są poczynione w związku z Rezerwacją, nie stanowią umowy sprzedaży ani umowy przedwstępnej sprzedaży pojazdu, ani złożenia na niego zamówienia, lecz są jedynie niezobowiązującą rezerwacją.

2. Warunki ogólne

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się VGP, są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Edge, Safari, Chrome, Firefox;

c) system operacyjny: Windows 10 lub Windows 7, OS X 10 lub 11 lub wyższy, iOS 10 lub wyższe, Android 7 lub wyższy.

2.2. VGP informuje o odnotowywaniu adresu IP Rezerwującego w celu prowadzenia statystyki strony internetowej dedykowanej do dokonywania Rezerwacji oraz wprowadzania w niej niezbędnych usprawnień.

2.3. VGP zastrzega, że korzystanie ze strony dedykowanej do dokonywania Rezerwacji może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Rezerwującemu przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Rezerwującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Rezerwującego strony internetowej dedykowanej do dokonywania Rezerwacji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.5. Rezerwacje można składać całą dobę.

3. Warunki Rezerwacji

3.1. W celu dokonania Rezerwacji Rezerwujący powinien wejść na stronę volkswagen.pl/app/prebooking, gdzie może stworzyć profil poprzez zarejestrowanie konta. W procesie rejestracji konta Rezerwujący będzie zobowiązany podać imię i nazwisko, pełne dane adresowe. Aby dokonać Rezerwacji konieczne jest też podanie danych dotyczących karty kredytowej. Utworzenie konta jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania Rezerwacji.

3.2. Warunkiem utworzenia konta, które jest równoznaczne z dokonaniem Rezerwacji, jest uiszczenie kaucji w wysokości 5000 złotych (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) i jej otrzymanie przez VGP (dalej: „Kaucja”).

3.3. Rejestrujący dokonuje zapłaty Kaucji płacąc kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności.

3.4. Rezerwujący dokonując płatności za pomocą karty płatniczej poprzez zewnętrzny system płatności Volkswagen Payments S.A. obsługiwany przez  Volkswagen Payments S.A., 19-21 route d´Arlon, Serenity Building – Bloc D, L 8009 Strassen, Luxembourg, Trade and Companies Register: B215079 zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu uiszczenia Kaucji. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Rezerwujący zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

3.5. W przypadku powstania nadpłat w związku z uiszczeniem Kaucji, zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Rezerwujący dokonał uiszczenia Kaucji.

3.6. Potwierdzenie wpływu Rezerwacji nastąpi na adres e-mail podany w toku dokonywania Rezerwacji. Od tej chwili zostaje utworzone indywidualne konto Rezerwującego i zostaje zawarta umowa w zakresie Rezerwacji.

3.7. Wyrażając zgodę, w ramach złożonej Rezerwacji i uiszczonej Kaucji, Rezerwujący za pośrednictwem utworzonego konta będzie otrzymywał informacje handlowe i marketingowe dotyczące samochodu ID.3, w tym dotyczące wydarzeń promocyjnych związanych z wprowadzeniem pierwszego w pełni elektrycznego samochodu marki Volkswagen Samochody Osobowe na rynek polski.

3.8. W przypadku zbliżania się terminu wprowadzenia do sprzedaży samochodów ID.3 na rynek polski, VGP zwróci się do Rezerwującego z prośbą o dokonanie konfiguracji samochodu. Wybrany przez Rezerwującego Autoryzowany Dealer marki Volkswagen Samochody Osobowe po wizycie Rezerwującego w wybranym Autoryzowanym Salonie Sprzedaży i dokonaniu przez Rezerwującego konfiguracji samochodu, wystawi dla Rezerwującego zamówienie zgodne z ustaleniami. Rezerwujący ma do wyboru Autoryzowanych Dealerów z listy dostępnej pod adresem: https://www.volkswagen.pl/app/dccsearch/vw-pl/pl/Znajdź%20dealera%20lub%20serwis/+/52.01450649999995/19.627414000000044/6/+/+/+/+ . Po dokonaniu zamówienia, VGP niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zwróci Rezerwującemu kwotę Kaucji. Zwrot Kaucji nastąpi z wykorzystaniem tego samego środka płatności, który został użyty podczas dokonywania Rezerwacji.

3.9. Niniejszym VGP informuje, że Kaucja nie jest oddzielnie odkładana jako depozyt lub u podmiotu trzeciego ani też na mocy umowy powierniczej. Jednocześnie informujemy, że nie można przenieść praw do Rezerwacji na osobę trzecią ani odstąpić od niego na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody VGP.

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Do momentu zawarcia umowy z wybranym Autoryzowanym Dealerem samochodów marki Volkswagen Samochody Osobowe, Rezerwujący może w każdym momencie (bez ograniczenia czasowego, ale w każdym przypadku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy Rezerwacji) odstąpić od Rezerwacji. W takim przypadku Rezerwujący otrzyma całkowity zwrot Kaucji w ciągu 14 dni. W celu skorzystania z prawa do wycofania Rezerwacji należy przesłać jednoznacznie brzmiące oświadczenie (np. pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, adres e-mail: info@info.volkswagen.pl  , w którym Rezerwujący wycofuje swoją Rezerwację. Rezerwujący może też skorzystać ze specjalnego formularza, do którego link załączony jest tutaj: volkswagen.pl/app/prebooking

4.2. VGP dokonuje zwrotu wszystkich należności z tytułu dokonania Rezerwacji, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Rezerwacji. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Rezerwujący.

4.3. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Rezerwacji zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu, do którego link załączony jest tutaj. Wzór formularza o odstąpieniu od Rezerwacji, z którego może skorzystać Rezerwujący stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Reklamacje

5.1. VGP nie zapewnia żadnych określonych właściwości i cech wyposażenia samochodu ID. 3 w odniesieniu do Rezerwacji. Rezerwujący po dokonaniu konfiguracji samochodu ID.3 na zasadach wskazanych w pkt. 3.8. Regulaminu złoży u wybranego Autoryzowanego Dealera marki Volkswagen Samochody Osobowe zamówienie i zawrze indywidualną umowę sprzedaży, w której zostaną zawarte wszelkie wiążące ustalenia stron dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu, w tym cena samochodu oraz pozostałe opłaty.

5.2. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Rezerwacji prosimy kierować na adres e-mail: id.care@volkswagenhome.pl   Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni. Treść rozstrzygnięcia zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

5.3. Rezerwujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Rezerwujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;

b) Rezerwujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) Rezerwujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Dane osobowe

6.1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, administratorem danych osobowych Rezerwującego jest VGP.

6.2. Zakres danych osobowych Rezerwującego przetwarzanych przez VGP jest następujący: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. Wyżej wymienione dane są niezbędne do złożenia i obsługi Rezerwacji, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, obsługi zapytań i reklamacji Rezerwujących oraz, w przypadku wyrażenia zgody,  przekazywania Rezerwującemu informacji handlowych i marketingowych mailowo dotyczących samochodu ID.3, w tym dotyczących wydarzeń związanych z wprowadzeniem tego modelu samochodu na rynek polski.

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania Rezerwacji.

6.4. VGP przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adres IP Rezerwującego w celu prowadzenia statystyki strony internetowej dedykowanej do dokonywania Rezerwacji oraz wprowadzania w niej niezbędnych usprawnień.

6.5. VGP zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Rezerwującego stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach strony internetowej dedykowanej do dokonywania Rezerwacji. Ponadto VGP zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.6. VGP zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Rezerwującego danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

6.7. VGP powierza przetwarzanie danych osobowych firmie KNOW HOW IWONA SZWAJKAJZER, z siedzibą w Kobyłce, przy ul. Franciszka Żymirskiego 64, 05-230 Kobyłka, NIP 1251210907, REGON 142794174 w celu zapewnienia obsługi technicznej strony internetowej dedykowanej do dokonywania Rezerwacji.

6.8. VGP powierza przetwarzanie danych osobowych firmie artegence Sp. z o. o. ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa  w celu wysyłania mailowo informacji handlowych i marketingowych dotyczących samochodu ID. 3.

6.9. W zakresie obsługi płatności online Volkswagen Payment SA. jest odbiorcą danych osobowych jako niezależny administrator. Zasady ochrony danych osobowych Volkswagen Payment SA. znajdują się na stronie www.wallet.volkswagenpayments.com/mpo-pn

6.10. Rezerwujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.11. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Rezerwującemu praw, Rezerwujący może przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań oraz przez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@vw-group.pl  lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, z dopiskiem „IOD”. Rezerwujący ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec otrzymywania informacji promocyjnych (informacji handlowych i marketingowych przesyłanych drogą elektroniczną) pisząc na adres e-mail: iod@vw-group.pl .

6.12. Rezerwującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

6.13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Rezerwującego, administratorzy wykonują obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzanych danych osobowych poprzez zamieszczenie stosownych klauzul informacyjnych.

6.14. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania przez VGP danych osobowych Rezerwującego określa Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies oraz szczegółowe informacje przedstawione Rezerwującemu w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Postanowienie końcowe

7.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7.04.2019 r.

7.2. VGP zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn, z zastrzeżeniem punktu 7.3. – 7.6. poniżej.

7.3. VGP zobowiązuje się do poinformowania Rezerwującego o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej pod adresem volkswagen.pl/app/prebooking oraz bezpośrednie poinformowanie Rezerwującego drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

7.4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej i bezpośredniego poinformowania zgodnie z punktem 7.3. powyżej.

7.5. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są świadczone na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu dokonania Rezerwacji.

7.6. W przypadku określonym w punkcie 7.3. Rezerwujący ma prawo wycofać Rezerwację natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, według wyboru Rezerwującego, i to w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu w wyniku bezpośredniego poinformowania VGP zgodnie z punktem 7.3. powyżej, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie VGP. Zaniechanie poinformowania VGP w ww. terminie 14 dni oznacza, że Rezerwujący zaakceptował zmieniony Regulamin.

Ups!!!

Twoja przeglądarka wydaje się być nieaktualna przez to nasza strona może nie wyświetlać się dobrze u Ciebie.

Zalecane przeglądarki:

  • Chrome od wersji 68 
  • Safari od wersji 11 
  • Firefox od wersji 61 
  • Edge od wersji 42 
  • Opera od wersji 55
  • Samsung IE od wersji 7.2

Zalecamy aktualizację przeglądarki internetowej!

Dziękujemy za wizytę,

Zespół Volkswagen